Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku weszła w życie Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Ustawa reguluje zasady ochrony Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Paweł Sasin- Twój Behapowiec, ul. Kanałowa 8, 62-028 Koziegłowy, NIP 777-288-76-62.

Jak się skontaktować z administratorem w celu uzyskania informacji na temat Pani/Pana danych osobowych?

Z administratorem można skontaktować się pisemnie lub za pomocą poczty e-mail pod adresem: twojbehapowiec@outlook.com .

 

Jak dbamy o bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych?

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do danych które Pani/Pana dotyczą, a które przetwarzamy?

Ma Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • żądania od Administratora sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe na stronie urzędu pod adresem www.uodo.gov.pl) w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, ponieważ spełniony został co najmniej jeden z poniższych warunków art. 6 ust. 1 RODO:

 • wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

 

Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w jednym lub wielu z poniższych celów:

 • odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
 • świadczenie, utrzymywanie i ulepszanie usług,
 • kontakt z Panią/Panem,
 • realizacja podpisanej umowy lub podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed jej zawarciem,
 • obsługa posprzedażowa m.in. reklamacje.

 

Kto może być odbiorcą Pani/Pana danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe udostępniane są tylko podmiotom, które ich potrzebują, aby Administrator mógł zagwarantować wysoką jakość usług. Jest to przede wszystkim dostawca platformy e-learningowej. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie z polecenia Administratora. Nie udostępnia się żadnym podmiotom zewnętrznym Pani/Pana danych na użytek własny – jedynie do realizacji usług Administratora. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają Pani/Pana dane osobowe zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Jakie są zasady przekazywania Pani/Pana danych poza EOG?

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Administrator nie będzie przechowywał Pani/Pana danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem (10 lat). W przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania. W przypadku przetwarzania w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie – przez 1 rok od zakończenia korespondencji.

Jak możemy podejmować decyzje w oparciu o Pani/Pana dane osobowe?

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje ani nie dokonuje się też na ich podstawie automatycznego profilowania.

Z poważaniem,

Właściciel firmy Twój Behapowiec